Kleinschalige professionele en flexibele kinderopvang in huiselijke sfeer

  Gastouderopvang Marian Corvers     

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Huisregels

Deze huisregels zijn samengesteld om de rechten en plichten van de vraagouders en van de gastouder te verduidelijken. Deze huisregels gelden bovenop de overeenkomst van opdracht tussen ouders/verzorgers en gastouder, welke door beide partijen ondertekend is. Alle vraagouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn. Als er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd, krijgt u hierover bericht.

Openingstijden en planning

- Ik bied opvang van maandag tot en met donderdag van 07:00 - 18:00 en vrijdag van 07:00 - 15:00 uur

- Aanpassingen in de opvanguren die reeds vastgelegd zijn is alleen in overleg en met behoud van het zelfde aantal opvanguren mogelijk. 

- Kinderen die na 8:00 uur binnen komen dienen ontbeten te hebben en verschoond te zijn. 

- Wanneer uw kind door iemand anders dan uzelf wordt opgehaald dient u dit vooraf aan te geven. Als wij hiervan niet op de hoogte zijn nemen wij eerst contact met u op alvorens uw kindje mee te geven. Indien u niet bereikbaar bent wordt uw kindje NIET meegegeven.

- Bij flexibele opvang dient u 14 dagen van te voren uw uren door te geven. Reserveert u geen uren, dan kan het voorkomen dat de gewenste uren bezet zijn. 

- Uiteraard geldt; wie het eerst komt, die het eerst maalt. 

- Kinderen die op vaste dagen komen hoeven dit natuurlijk niet steeds door te geven. Zij hebben automatisch een plek op hun vaste dag. 

-Minimale uren per week worden ten alle tijden in rekening gebracht zoals in het koppelingscontract is vastgelegd. 


Wat wordt in rekening gebracht?

-De opvangtijd start bij het moment van binnenkomst en stopt op het moment dat u met uw kind(eren) naar buiten gaat.

- Als u uw kind eerder dan afgesproken komt ophalen dan worden de uren tot de afgesproken tijd doorberekend. 

- Eventueel eerder brengen van uw kind dan is afgesproken wordt per 15 minuten doorberekend. 

- Later ophalen van uw kind dan afgesproken wordt per 15 minuten in rekening gebracht. 

Ter verduidelijking; als u 5 minuten later bent wordt er 15 minuten in rekening gebracht. Dit om te voorkomen dat uw kind boventallig is wanneer u niet tijdig uw kind brengt of haalt.

- Later brengen van uw kind dan de afgesproken tijd wordt vanaf de afgesproken tijd in rekening gebracht.

Wijzigingen

- De afgesproken tijden reserveert u. Deze worden dan ook altijd minimaal in rekening gebracht tenzij dit tijdig wordt doorgegeven.

-Wijzigingen dienen telefonisch of schriftelijk doorgegeven te worden.

- Incidentele wijzigingen dienen minimaal 48 uur van te voren telefonisch, maar nog liever schriftelijk, doorgegeven te worden. Bent u later met het doorgeven van deze wijzigingen dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. 

- Bij ziekte of afwezigheid van de gastouder geldt geen doorbetalingsverplichting. 

Vakanties

- Vakanties, zwangerschapsverlof of andere redenen voor langdurige afwezigheid van uw kind in de opvang dient u tenminste 2 maanden vooraf door te geven. 

-Bij afwezigheid door zwangerschapsverlof wordt 50% van de uren doorberekend. 

- Vakanties en vrije dagen van de gastouder worden 2 maanden van te voren doorgegeven.

-Vakanties van de gastouder worden niet in rekening gebracht. 

- alle vakanties buiten de Gastouder om worden 50% van de contract uren door berekend

Tarieven

- Tarief voor opvang is: €5,35 per kind per uur. Uren worden afgerond op een kwartier. 

- Uurprijs is incl. broodmaaltijd en tussendoortjes zoals fruit en drinken.

- Tariefwijzigingen van de gastouder worden tenminste 2 maanden van te voren in rekening gebracht. Bij niet akkoord van de tariefwijzigingen blijft de opzegtermijn onverminderd van kracht tegen oud tarief. 

Ziekte

-Kinderen met diarree worden niet opgevangen. Dit om besmetting te voorkomen.

-Kinderen met koorts hoger dan 38 graden worden niet opgevangen. Uitzondering hierop is lichte verhoging door het krijgen van tandjes of een verkoudheid. Mocht het kindje zich in de loop van de dag toch zieker gaan voelen of de verhoging stijgt, dan dient het kind toch opgehaald te worden.

- Wordt het kind ziek tijdens de opvang en de verzorging van het kind gaat ten koste van hem/haar of andere kinderen dan zal de gastouder een van de ouders opbellen om het kind te komen halen.

- Bij ziekte van het kind geldt een doorbetalingsverplichting van 2 dagen. Dit geldt zowel voor kinderen die ziekgemeld worden als kinderen die tijdens de opvang ziek worden.

- Ouders dienen allergieen of andere aandachtspunten altijd kenbaar te maken. (Denk hierbij ook aan bijvoorbeeld Mongolenvlekken die erg op blauwe plekken kunnen lijken). De gastouder is niet verantwoordelijk voor de gevolgen als dit niet bij haar kenbaar is gemaakt. 

Medicatie

In principe dient de gastouder geen medicatie toe. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is dient u als ouder altijd een verklaring medicijn gebruik in te vullen. U blijft ten allen tijden zelf de verantwoording hiervoor dragen. De gastouder kan niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele allergische reacties of andere bijwerkingen van het medicijn. De gastouder mag NOOIT een nieuw medicijn toedienen. U dient dit zelf thuis te doen. 

Facturatie

- Rond de 20ste van iedere maand worden de uren doorgegeven bij het gastouderbureau. U heeft 5 dagen om de uren te akkorderen, indien u geen respons geeft worden de uren automatisch geaccordeerd. Het gastouderbureau verzorgd de facturatie. Hierna heeft u 7 dagen om de gefactureerde kosten over te boeken. Indien dit niet het gebeurt krijgt u een herinneringsfactuur en krijgt u een boete van 10% van het factuurbedrag opgelegd. Indien u in gebreke blijft zal de opvang opgeschort worden totdat aan de betalingsverplichting voldaan is. 

- Bij 2x overtreden van de bovengenoemde betaaltermijn zal de wijze van betaling omgezet worden.

- is er voor eind van de maand niet betaald dan is er de 1ste van de nieuwe maand geen opvang!!


Onmiddelijke beeindiging van de opvang

De gastouder kan met onmiddellijke ingang de opvang tijdelijk stopzetten of de overeenkomst beeindigen wanneer er sprake is van de volgende zaken:

- Wanneer u niet voldoet aan de gestelde algemene voorwaarden van dit huishoudelijk reglement.

- Wanneer het betaalgedrag niet volgens afspraak is.

- De plaatsing van het kind een bedreiging/gevaar/belasting vormt voor het kind zelf, de gastouder of andere aanwezige kinderen in de opvang.

Overige

- Ouders zijn en blijven (verzekeringstechnisch) verantwoordelijk voor het gedrag van hun eigen kind. Bijvoorbeeld wanneer het kind iets stuk maakt.

-Ouders zorgen dat er voldoende luiers, zalf, billendoekjes, eten etc aanwezig is voor hun kind, zoals met de gastouder is afgesproken. 

- De gastouder zorgt voor het weggooien van de luiers.

-Alle zaken die niet genoemd zijn in het huishoudelijk reglement worden door de gastouder per situatie beoordeeld. Er zal naar een passende oplossing voor beide partijen gezocht worden. 

-Tijdens de opzegtermijn zullen de afgesproken uren zoals vastgelegd in het contract ten alle tijden doorberekend worden. Het is niet mogelijk tijdens deze periode vakanties en of vrije dagen op te nemen of de opvanguren aan te passen. De afgesproken uren zullen doorberekend worden ook als u besluit uw kind niet naar de opvang te brengen.